Aktualności
Stypendium Socjalne

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

 

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza

514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

 

Kompletne WNIOSKI wraz z załącznikami (lista poniżej) będą przyjmowane w szkole w dniach od 1 do 15  września 2017 r.

 

Wymienione załączniki znajdują się na stronie Urzędu Miasta w zakładce - jak załatwić sprawę

w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.

 

Przygotowała V. Dobies

 

 

dodany przez: m p
00:59 04.09.2017
Powrót na stronę główną